top of page

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) se použijí při koupi zboží spotřebitelem (dále jen „kupující“) v internetovém obchodě Rising Tea provozovaném na internetové adrese www.risingtea.com (dále jen „webová stránka“). Internetový obchod Rising Tea provozuje Martin Drábek (dále jen „prodávající“). 

 

Zaujalo-li Vás naše zboží a máte-li zájem o velkoobchodní spolupráci kontaktujte nás. Obchodní podmínky se na velkoobchodní spolupráci nevztahují.

 

Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“). Právní vztah kupujícího a prodávajícího se řídí právem České republiky. Poměry neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.).

 

Dokončením objednávky nebo registrací na webových stránkách spotřebitel nebo kupující stvrzuje, že se s obchodními podmínkami seznámil a že s nimi bez výhrad souhlasí.

 

II. Kontakt a identifikace prodávajícího

Jméno prodávajícího: Martin Drábek

Adresa: Boční 547, Velký Týnec, 78372, Česká republika

IČ: 75569892

Telefon: +420777029901

E-mail: info@risingtea.com

 

III. Kupní smlouva

1. Dokončením objednávky na webových stránkách dochází mezi kupujícím a prodávajícím k uzavření kupní smlouvy. 

 

2. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

IV. Informace o zboží, cena, doprava a způsob platby

1. Informace o zboží a jeho ceně jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. 

 

2. Cena zboží uvedená na webové stránce je včetně DPH a případných dalších tuzemských daní a poplatků. V ceně zboží nejsou započítány náklady na dopravu („dopravné“) a nejsou započítány ani další případné náklady na doručení mimo prostor vnitřního trhu EU (např. náklady celního řízení ve třetích zemích). Dopravné a také další případné náklady na doručení mimo prostor vnitřního trhu EU nese kupující. Cena zboží je primárně stanovena v eurech, pro českou mutaci webových stránek je stanoven pevný přepočet 1 EUR = 25 CZK.

 

V. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy, jakost při převzetí, práva z vadného plnění

 

1. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy 

 

1.1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží.

 

1.2. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

 

1.3. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží kupujícímu, které od něho na základě smlouvy přijal. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

1.4. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

 

1.5. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy v případě smluv na dodávku zboží upraveného podle jeho přání, na dodávku potravin (čaj), nápojů, zboží podléhající rychlé zkáze, zboží které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 

1.6. Vyskytne-li se na straně prodávajícího překážka, kterou nezavinil, znemožňující mu plnění, dále z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží, je prodávající oprávněn jednostranně od smlouvy odstoupit s tím, že kupujícímu vrátí bez zbytečného odkladu všechny peněžní prostředky, které od něj prodávající obdržel. 


 

2. Jakost při převzetí

 

2.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

2.2. Projeví-li se vada na zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Po uplynutí šesti měsíců od převzetí je na kupujícím, aby prokázal, že věc byla vadná již při převzetí.


 

3. Práva kupujícího z vadného plnění (reklamace)

 

3.1. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

 

3.2. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

 

3.3. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady (reklamovat), která se vyskytne u nového spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. 

 

3.4. U použitého spotřebního zboží, které je jako použité dle jeho popisu prodáváno, je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době dvanácti měsíců od převzetí. 

 

3.5. Kupující není oprávněn uplatnit právo z vadného plnění u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy věci. Právo z vadného plnění kupujícímu také nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 

3.6. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo z vadného plnění

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b) na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy.

 

3.7. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo z vadného plnění

a) na odstranění vady

b) na přiměřenou slevu z kupní ceny 

 

3.8. Podstatné porušení smlouvy je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

 

3.9. Nemá-li věc vlastnosti stanovené v odstavci 2.1., může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

 

3.10. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako kdyby se jednalo o nepodstatné porušení smlouvy. 

 

3.11. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

 

3.12. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

3.13. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

 

3.14. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

 

3.15. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího. Prodávající bez zbytečného odkladu potvrdí kupujícímu zahájení procesu vyřizování reklamace. V tomto potvrzení prodávající uvede kdy kupující právo uplatnil, jakož i předpokládanou dobu vyřízení reklamace. 

 

VI. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem) ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

 

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

 

E-mail: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

 

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VII. Společná ustanovení

 

Obchodní podmínky mohou být z důvodu nutnosti v přiměřeném rozsahu změněny. Změna obchodních podmínek bude oznámena zde na této stránce stejně jako jejich nové znění. 

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 17. ledna 2021.

 

Máte-li jakýkoliv dotaz neváhejte nás kontaktovat na info@risingtea.com

Payment Methods
bottom of page